Charakterystyka


dla Turysty
 •  Agroturystyka
 •  Szlaki rowerowe
 •  Szlaki kajakowe
 •  Szlaki piesze
 •  Stadniny koni

 • Powiat Wałecki


       
  II Konferencja naukowa

  Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty w dniu 17 października 2014 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbyła się II Regionalna konferencja Naukowa pod hasłem: "Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków".

  Podczas konferencji, którą otworzył Prezes Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej dr Przemysław Bartosik można było wysłuchać m.in. referatów nt.:
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  • "Dwa oblicza historii" - dr hab. Jarosław Syrnyk (IPN Wrocław),
  • "Jubileusz 700-lecia miasta Wałcz" - mgr Magdalena Krawczyk,
  • "Grodzisko i osadnictwo w dobie średniowiecza nad jez. Bytyń Wielki" - Robert Kraszczuk,
  • "Wpływ polityki germanizacyjnej na losy "Aten Wałeckich" na przykładzie działalności dr Zygmunta Moczyńskiego" - mgr Marek Lewandowski,
  • "Jastrowie w latach 1900-1945 w zbiorach honorowej obywatelki Jastrowia Edeltraud Nagel" - Piotr Kozłowski,
  • "Problemy budownictwa mieszkaniowego i ich rozwiązywanie po II wojnie światowej" - dr Janusz Minkowski,
  • "Emigracja ludności z terenów Pomorza Zachodniego (w tym obecnego powiatu wałeckiego) na przełomie XIX i XX wieku" - mgr Jarosław Ciechanowicz,
  • "Pociąg specjalny "Steiermark" w Wałczu" - mgr Jarosław Lemański,
  • "Inwigilacja ludności ukraińskiej przez Służbę Bezpieczeństwa w Wałczu w latach 1950-52" - mgr Marek Syrnyk.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Organizatorami konferencji byli: Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej i Zespół Szkół Nr 1 w Wałczu.


       
  Konferencja podsumowująca

  W dniach 16-17 października 2014 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się konferencja pn. "Podsumowanie efektów podejścia Leader w okresie programowania 2007-2013".

  Wśród uczestników konferencji byli m.in.: Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Piotr Swiderski Wójt Gminy Wałcz i Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Starosta Wałecki w krótkim wystąpieniu pogratulował wszystkim Lokalnym Grupom Działania bardzo sprawnego działania, które przyczyniło się do poprawy infrastruktury i życia mieszkańców w środowiskach wiejskich w Województwie Zachodniopomorskim.

  Podczas konferencji przedstawiono m.in. efekty podejścia Leader realizowanego przez Samorząd Województwa, działania aktywizujące mieszkańców obszarów wiejskich oraz realne efekty działań, które wpłynęły na rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i innych obszarów działania. Alokacja środków PROW 2007-2013, to prawie 600 mln zł. Ilość złożonych wniosków to 4030, z czego podpisanych jest 2043 umów na kwotę ponad 474 mln zł, co stanowi ponad 80% alokacji.


       
  Dzień Seniora

  W dniu 15 października 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta uczestniczyli w uroczystości z okazji "Dnia Seniora", które zorganizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Starosta i Wicestarosta życzyli wszystkim członkom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu dużo zdrowia i dalszej owocnej działalności na rzecz Wałeckiego Koła.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


       
  Uroczysty Apel

  Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 15 paŸdziernika 2014 r. odbył się Uroczysty Apel pododdziałów Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


       
  Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

  Tegoroczne Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 14 października 2014 r. w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu.

  Podczas uroczystości władze samorządowe powiatu wałeckiego reprezentowali: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.

  Obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęły się występem młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 pod kierownictwem Dariusza Izbana.

  Starosta Wałecki i Dyrektor ZS nr 3 w Wałczu przywitali przybyłych na uroczystości nauczycieli oraz zaproszonych gości wśród których był m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, przedstawiciele wojska, policji, organizacji pozarządowych, straży pożarnej, przedsiębiorcy oraz duchowieństwo.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiatowy Dzień Edukacji był okazją do uroczystego podpisania dokumentów o partnerskiej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 w Wałczu, a firmą "Adamus HT" w Szczecinie. Celem porozumienia jest wzmocnienie współpracy szkolnictwa z biznesem, rozwój innowacyjności oraz zdobycie przez uczniów szkoły doświadczenia zawodowego z programem nauki. Uroczystego podpisania dokonali Piotr Filipiak i Henryk Adamus.
  Ponadto podpisano umowę partnerską w ramach projektu "Profesjonalne Kadry - Lepsze Jutro" przygotowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.
  Podpisania umowy dokonali: Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz (Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałczu), Wanda Grochowska - Skonieczna Dyrektor (Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu), Justyna Jakubowicz Z-ca Komendanta Wojewódzkiego (Zachodniopomorska Komenda Wojewódzka OHP), Bożena Terefenko Dyrektor (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), Maria Tyma Kierownik (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu), Piotr Filipiak Dyrektor (Zespół Szkół Nr 3), Krystyna Łątkowska (Stowarzyszeni Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Wałeckiej) Maciej Żebrowski Prezes (Stowarzyszenie "Możemy").

  Następnie Jerzy Goszczyński przedstawił informację o stanie oświaty w powiecie. Wicestarosta w skrócie omówił aktualny stan zatrudnienia w szkołach ponadgimnazjalnych, nabór uczniów na rok szkolny 2014-2015 oraz prace remontowo - modernizacyjne przeprowadzone w szkołach w roku 2014. Wicestarosta przedstawił wyniki tegorocznych matur oraz sukcesy uczniów z poszczególnych szkół. Na zakończenie Wicestarosta złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z pracy zawodowej.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W imieniu władz samorządowych powiatu Bogdan Wankiewicz Starosta złożył wszystkich nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół oraz emerytom serdeczne życzenia z okazji ich święta.

  Do życzeń przyłączył się również Paweł Suski Poseł na Sejm, RP, który był pod wrażeniem realizowanego przez ZS Nr 3 innowacyjnego projektu, który daje młodemu pokoleniu lepszy start w dorosłe życie.
  W ramach projektu sfinansowany został zakup m.in.: frezarki CNC, tokarki CNC, poradników dla młodzieży, oprogramowania symulacyjnego, przyrządów pomiarowych, tablic multimedialnych, oprogramowania graficznego, doposażenie pracowni mechatroniki oraz książek i podręczników.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Dla Zespołu Szkół Nr 3 był to również wyjątkowy dzień, podczas którego dokonano uroczystego otwarcia warsztatów szkolnych nowej technologii, który powstał w ramach projektu "Najlepszy w zawodzie". Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu i Paweł Matejak Członek Zarzšdu Firmy "Abplanalp Consulting" Sp. z o.o. w Warszawie.

  Nauczyciele, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w miesiącu sierpniu 2014 i otrzymali akt nadania i złożyli ślubowanie. Z Zespołu Szkół Nr 3: Anna Gniot, Magdalena Sitarczyk, Anna Pienkoś, Krzysztof Wysocki, Marek Machalski i Łukasz Podkowa, z Zespołu Szkół Nr 4 RCKU: Karolina Wiza, Marta Mirosława Bednarek i Jarosław Huber oraz z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej: Monika Gwozdecka.

  Ponadto Nagrody Starosty Wałeckiego otrzymali: Waldemar Rogulski (ZS nr1), Mirosława Barwińska (ZS nr 1), Ewa Wanat (ZS nr 1), Jolanta Ambroziak (ZS nr 2), Agnieszka Szpecht (ZS nr 2), Piotr Filipiak (ZS nr 3), Barbara Rosochacka (ZS nr 3), Dorota Matuszak - Klupczyńska (ZS nr 4 RCKU), Magdalena Huber (ZS nr 4 RCKU), Magdalena Joda (ZS nr 4 RCKU), Leszek Molka (II LO), Sławomir Niewczas (II LO), Marek Syrnyk (PPP), Anna Dyczko (PPP).


       
  Uroczysty Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  w Zespole Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu
  - 13 X 2014 r.

  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

       
  Kontrakt samorządowy

  Dnia 13 października 2014 r. odbyło się spotkanie w sprawie Kontraktu Samorządowego.

  W spotkaniu wzięli udział: Starosta dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz - Bogusława Towalewska, z-ca Wójta Gminy Wałcz Janusz Bartczak, Burmistrz Miasta i Gminy Mirosławiec - Piotr Pawlik, Burmistrz Miasta i Gminy Tuczno - Krzysztof Hara oraz pracownicy zainteresowanych jednostek samorządowych, a także Arkadiusz Niefiedowicz reprezentujący Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu oraz przedstawiciel firmy Faber Consulting.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Na spotkaniu dyskutowano na temat dalszych wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Kontraktu oraz podkreślano zalety tej formy ubiegania się o środki unijne, która wymaga współpracy i zaangażowania wszystkich jednostek, a jednocześnie pozwala na wypracowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych na skalę regionu. Niestety w swoich pracach samorządy muszą poczekać na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą ostatecznego kształtu Kontraktu Samorządowego, której możemy się spodziewać na początku grudnia br.


       
  XVIII Powiatowy Turniej Wiedzy Prewnecyjnej
  Szkół Gimnazjalnych "Prewencja na wesoło"


  W dniu 10 października 2014 r. odbył się XVIII Powiatowy Turniej Prewencyjny dla gimnazjalistów pod nazwą "Prewencja na wesoło".
  Organizatorami corocznego powiatowego turnieju byli: Komenda Powiatowa Policji w Wałczu, Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 2 oraz Stowarzyszenie Rodzin Parafii św. Antoniego w Wałczu.

  Celem turnieju jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy prewencyjnej oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa i rozwijanie kultury fizycznej.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W turnieju rywalizowało ze sobą sześć pięcioosobowych drużyn w konkurencjach z wiedzy teoretycznej, którą oceniali policjanci i strażnicy miejscy oraz konkurencjach sportowych. Zakres wiedzy teoretycznej obejmował pytania, dotyczące ogólnej wiedzy o Policji, prewencji kryminalnej, ochrony środowiska, pierwszej pomocy przedmedycznej.
  Zmaganiom drużyn przyglądali się m.in. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki oraz podinsp. Jacek Cegieła Komendant Powiatowy Policji.
  W tym roku zwycięzcami zostali gospodarze, czyli drużyna z Gimnazjum nr 2, drugie miejsce na podium zajęła drużyna z Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Wałcz, a trzecie miejsce uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Wałczu. Wyłoniono także dwóch najlepszych uczestników turnieju, którzy z rąk Bogdana Wankiewicza otrzymali "Puchar Starosty Wałeckiego dla najlepszego uczestnika Turnieju "Prewencja na wesoło 2014", a zostali nimi: Kacper Obłój Gimnazjum nr 2 oraz Oliwer Kowalik ZSM nr 1 Wałcz. Wśród nagród były puchary, dyplomy, deskorolki, piłki oraz inne artykuły sportowe.
  Krótką część artystyczną pod nazwą "Uzależnienia XXI wieku przygotowali uczniowie klasy drugiej Gimnazjum nr 2.


       
  Techniczne Centrum Edukacji

  W dniu 9 października 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystym otwarciu Technicznego Centrum Edukacji w Stargardzie Szczecińskim.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


       
  Inauguracja Roku Akademickiego

  Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 7 października 2014 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Gaude Mater w wykonaniu uczelnianego chóru zabrzmiało po raz pierwszy dla wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynają właśnie nowy etap w swoim życiu. Podobnie jak w roku ubiegłym Inauguracyjna Roku Akademickiego zorganizowana była dla grona akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu, zaś główne inauguracyjne obchody odbyły się w Wałeckim Centrum Kultury. Na wstępie wszyscy wysłuchali Hymnu Państwowego, a gospodarz uroczystości Rektor PWSZ dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek powitała zaproszonych gości.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Inauguracja Roku Akademickiego była okazją do wręczenia medalów "Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu", które otrzymali: pośmiertnie Zdzisław Tuderek wieloletni Burmistrz Miasta Wałcz, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Paweł Suski Poseł na Sejm RP oraz prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak - pierwszy Rektor PWSZ w Wałczu.

  Podczas uroczystości wyróżniono również najlepszych absolwentów z każdego kierunku, którzy uzyskali w toku studiów oraz na obronie pracy dyplomowej oceny bardzo dobre.
  Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. inż. Jarosław Plichta pt. "Innowacyjność w erze globalizacji - wyzwania dla Polski i regionu".
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


       
  Otwarcie trasy biegowej w Nadleśnictwie Płytnica

  Z udziałem Tadeusza Wenio Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w dniu 7 października 2014 r. na terenie pola biwakowego "Wrzosy" koło Czechynia (gm. Wałcz) odbyło się symboliczne otwarcie trasy biegowej w Nadleśnictwie Płytnica, która powstała w ramach akcji "Wolność jest w naturze".

  W uroczystości uczestniczyli m.in.: Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Janusz Perkowski Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP w Pile, Paweł Kałużyński Nadleśniczy Nadleśnictwa Płytnica, Tomasz Latalski Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu, przedstawiciele Lasów Państwowych, duchowieństwa, młodzież oraz zaproszeni goście.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Akcja "Wolność jest w naturze" to przykład udostępniania lasu społeczeństwu poprzez wyznaczenie ścieżek biegowych. 25 lat temu Polska symbolicznie odzyskała wolność w wyborach do Sejmu 4 czerwca 1989 roku. W rocznicę tych wydarzeń Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe podjęły inicjatywę wytyczenia 25 ścieżek biegowych.
  Akcja "Wolność jest w naturze" to przykład udostępniania lasu społeczeństwu poprzez wyznaczenie na terenie 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych ścieżek biegowych w postaci pętli. Ścieżki zaczynają się i kończą przy parkingach leśnych i miejscach postoju pojazdów. Doskonale nadają się do spacerów, joggingu, jazdy na biegówkach czy "Nordic Walkingu". Z okazji otwarcia nowej trasy odbył się bieg trasą wyznaczoną wzdłuż brzegu Jeziora Krępsko Średnie w dolinie rzeki Rurzycy.


       
  Rozbudowa Dzikiej Zagrody Żubrów w Jabłonowie

  Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 6 października 2014 r. w Jabłonowie (Gmina Mirosławiec) odbyło się uroczyste rozpoczęcie rozbudowy Dzikiej Zagrody Żubrów.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Uroczystego wbicia pierwszego szpadla, a dokładnie łyżki koparki dokonała osobiście w obecności bp. Pawła Cieślika i Piotra Pawlika Burmistrza Mirosławca - Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. W zagrodzie powstaną nowe sale edukacyjne, a w głąb zagrody będzie prowadziła 100 metrowa kładka widokowa, pozwalająca podglądać zwierzęta. Ponadto druga wieża widokowa powstanie w Toporzyku (gm. Mirosławiec), skąd widziane są żubry żyjące na wolności. W przyszłości w zagrodzie mają pojawić się również rysie, które wzbogacą ofertę dla turystów. Prace związane z rozbudową powinny zakończyć się na początku 2015 roku.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


       
  Uroczystość w Witankowie

  W dniu 4 października 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i zarazem Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uczestniczył w uroczystym przekazaniu nowo zakupionego wozu strażackiego dla OSP Witankowo.

  W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wałcz: Piotr Świderki Wójt (Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP) i Janusz Bartczak Zastępca Wójta (Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP oraz Cezary Szeliga Wiceprezes Zarządu AR i MR w Warszawie.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Uroczystość podzielona była na dwie części. W pierwszej na obiekcie szkolnym w Witankowie odbyły się ćwiczenia obejmujące m.in.: ratownictwo drogowe, ratownictwo ludzi uwięzionych w obiektach oraz gaszenie pożarów wewnętrznych i zewnętrznych.
  Podczas drugiej części odbyło się otwarcie nowo wyremontowanej remizy strażackiej, przekazanie do użytkowania nowo zakupionego samochodu strażackiego oraz OSP w Witankowie otrzymało ufundowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa torbę medyczną, którą wręczył Cezary Szeliga.


  • Helena Muszyńska Piecnik 18, 78-650 Mirosławiec, tel. (067) 259-95-89,
   kom. 0 604987207
  • Zofia Wojdyło 78-600 Wałcz, ul. Wincentego Witosa, tel. (067) 258-41-80,
   kom. 509 584 308, 692 795 013
  • Emilia Nazarek - Karpia Dolina - kwatera agroturystyczna Tuczno Trzecie 19, skr.poczt.14
   dom 067 259 96 00, kom. 600646234, kom. 668844742
  • Adam Petrycki - domek do wynajęcia "Dzicza", Dzwonowo 25, 78-630 Człopa, tel. 067 259 1368,
  • "POD ORŁEM" - Piława 6,78-600 Wałcz,
   tel. 502654839, 502369977 i 662722518
  • "Agroturystyka w Ogrodzie", Wybudowanie 1A, 78-600 Wałcz tel.(067) 258-2417
   oraz 693443021, feceksc@tlen.pl
  • Chruścicki agroturystyka - Mielęcin, tel. 067 258 7610
  • Józef Pogrzebski - ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel. 259-1271,
   kom. 0 602356625
  • Kazimierz Paliwoda - Trzebin 25, 78-630 Człopa,
  • Janusz Uryga - Golin 3, 78-630 Człopa, tel. 259-1055, 606345908, e-mail: jaur@esculap.pl
  • Lech Zaskórski - Golin 5, 78-630 Człopa, tel. 259-1331,
  • "Agroturystyka nad Raduniem" - ul. Bukowa 16, 78-600 Wałcz, tel. 601161233,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne 'Andy' ul. Os. Olimpijskie 39
   tel.(067)258-49-59, kom: 507 708 348, http://www.rang.republika.pl
   • trzy komfortowe apartamenty (3,4,6 osobowe). Dwie sypialnie na piętrze, pokój dzienny z telewizją satelitarną, DVD, łazienka z prysznicem, kompletnie wyposażona kuchnia (lodówka, pralka, mikrofala, kuchenka),
   • basen kąpielowy, rowery, łódki, tenis stołowy,
   • szachy ogrodowe, mini-golf,
   • kominek, kącik do grilla,
   • staw z romantyczna wysepka ,
   • plac zabaw dla milusińskich
  • Gospodarstwo Agroturystyczne W. Terechowicz ul. Orla 47 tel.509 815 490, 067 387 36 86
   • 18 miejsc noclegowych (pokoje 2,3,4 osobowe),
   • wyżywienie we własnym zakresie lub odpłatne domowe,
   • możliwość wypożyczenia rowerów, kajaków, łodzi,
   • możliwość wędkowania
  • Agroturystyka - "Koło Młyna" Piecnik 18 tel. 0604-987-207 Gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Piecnik; Atrakcje: masaż energetyczny, rowery (tel. 0604-987-207), Miejsce przyjazne dzieciom!
  • Agroturystyka - Gościnna Zagroda - Pani Babula Maria
   Próchnowo 20, 78-650 Mirosławiec tel. 0 885 984 051, 0 504 725 394, 067 345 10 16 3 pokoje gościnne, 11 miejsc noclegowych, łazienka, wc, prysznic, atrakcje: możliwość wędkowania.
  • Agroturystyka - Państwo Irena Protić, Darko Protić Łowicz Wałecki 60 tel. 067 259 54 95 5 pokoi, wędkowanie, rowery, własne wyżywienie z produktów wytworzonych w gospodarstwie. Fantastyczne warunki plenerowe z możliwością zamieszkania za nawiązaną współpracę artystyczną.
  • D. M. Jasiukiewiczowie Brzeżniak 4, 78-630 Człopa, tel. 067 259 15 99, mirek21254@wp.pl
  • Gosp.agr." Zielona Dolina" J. A. Pogrzebscy,
   ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel.067 259 12 71, kom. 602 35 66 25
  • Noclegi "U Sołtysa"- Wanda i Wiesław Wójcik Łowicz Wałecki 25 tel. 886 649 559, 600 684 354  Zestawienie pokoi gościnnych dla wczasowiczów
  • Lilianna Ślusarska - ul. Słoneczna 2, 78-630 Człopa, tel. 067 259-1273
  • Ryszard Ciepielewski - ul. Nowa 31, 78-650 Mirosławiec, tel. 259-5055
  • Teresa Węclewska - Ostrowiec, 78-600 Wałcz, tel. 250-1177
  • "Legal" ul. Południowa 4, 78-600 Wałcz, tel. 067 258 4827, e-mail: legalwalcz@o2.pl
  • Halina Głębicka - Wałcz, ul. Bydgoska 19, tel. 067 250 0777, e-mail: eurosat@op.pl
  • Marian Wilk - Piecnik 14, 78-650 Mirosławiec, tel. 605555278,